Bestuur & Commissies

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zo maken vele vrijwilligers deel uit van een commissie. Zo ook bij de HTC, waar het bestuur wordt bijgestaan door vele commissies. Alle commissies zijn ondergebracht bij een bestuurslid.

Algemeen Bestuur (AB)
Het AB stelt het beleid vast, ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en is verantwoordelijk voor een financiele gezonde huishouding. Zij draagt zorg voor het uitroepen van vergaderingen en het presenteren van de jaarstukken. Voor inzicht in de structuur, klik hier voor het organigram. Voor de statuten, klik hier.

Vacature Voorzitter
Gert van Eijk Vicevoorzitter en voorzitter Recreatiecommissie
Patricia van Dam Penningmeester
Marion Houdijk Secretaris
Vacature Voorzitter Jeugdcommissie
Marco van Trigt Voorzitter Technische commissie
Willem van Griethuysen Voorzitter Parkcommissie
Ralph Scheffer Sponsor commissie

Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB is bevoegd tot handelen in spoedeisenden gevallen die noodzakelijk blijken voor de vereniging en niet kunnen wachten tot een volgende AB-vergadering. De besluiten, handelingen van het DB worden in AB ter goedkeuring voorgelegd. Het DB heeft de bevoegdheid tot het sluiten en wijzigen van contracten en arbeidsovereenkomsten.

Parkcommissie
De parkcommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele tennispark. Dit betreft o.a. de banen, terrassen, paden en het pand. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor telefonie, internet, TV en onderliggende infrastructuur. De parkcommissie is initiatiefnemer van het veiligheidsplan, verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie en informeert een ieder die hiervan op de hoogte moet zijn.. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de parkbeheerder met ondersteuning van vrijwilligers.

PR en Communicatie
De commissie PR en Communicatie initieert en bewaakt een eenduidige interne- en externe communicatie passend bij HTC. Er zijn heldere communicatielijnen en voor een ieder is helder wie wat doet bij HTC. Alle leden van HTC, zowel spelend als niet spelend, ontvangen één keer per jaar het clubblad ‘de Tennispraet’. HTC is interactief en actueel.
Kijk bij Tennispraet 2.0 of ‘Vind ons leuk’ op Facebook via ‘De Hillegomse Tennisclub’ of
‘Volg ons’ op Twitter via @Hillegomsetennisclub.
De commissie valt bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie richt zich op werving van nieuwe en het behouden van huidige sponsoren. HTC realiseert als tegenprestatie communicatie uitingen tijdens toernooien en in publicaties met als doel het vergroten van de naamsbekendheid van de sponsor. Met de financiële steun van onze sponsoren wordt jaarlijks een ambitieus trainingsplan gerealiseerd.Hierdoor is HTC niet alleen qua ledenaantal en aantal banen een van de grootste verenigingen van Nederland, maar zit HTC ook qua prestaties bij de top. Met deze inkomsten worden ook evenementen voor alle leden en tennisspelers uit de regio mogelijk gemaakt.
De commissie valt bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Vrijwilligerscommissie
De vrijwilligerscommissie spant zich in om voldoende vrijwilligers te werven om alle voorgenomen activiteiten voor de vereniging uit te kunnen voeren. Daarnaast organiseert de commissie ieder jaar een thema-avond voor de vrijwlligers waarbij aandacht is voor een specifiek onderwerp.
Om onze vrijwilligers te waarderen voor hun inspanning selecteert de commissie jaarlijks een eindejaarsgeschenk en organiseert zij eenmaal per drie jaar een feestavond.
De commissie valt bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.