Voorwaarden 2020-2021 Tennishal

Hierna te noemen: de Hal - “De gebruiker” m./v., is de persoon met wie de afspraak is gemaakt en die de betaling regelt.
website: www.htc-hillegom.nl
e-mail: tennishal@htc-hillegom.nl

1. De overeenkomst en afspraken gelden tussen de Hal en de gebruiker. Met medespelers van de gebruiker heeft de Hal geen verbintenis. De gebruiker gedraagt zich zoals het een goed huisvader betaamt en is te allen tijde verantwoordelijk voor een correct gedrag en voor de naleving van de voorwaarden, ook voor zijn medespelers in de Hal.

2. De gebruiker krijgt per seizoen een of meerdere binnenbanen toegewezen. De afgesproken speeltijd staat vast, maar de Hal behoudt het recht om de indeling van de banen te wijzigen, daar waar dat voor de exploitatie wenselijk wordt geacht.

3. De Hal stelt aan de gebruiker een in goede staat verkerende tennisbaan ter beschikking. Indien de Hal in gebreke blijft zal - behoudens overmacht – naar rato een korting gegeven worden. Overmacht zijn onvoorziene omstandigheden van buiten af en/of door derden veroorzaakt. Mankementen wegens achterstallig onderhoud en verwijtbaar beheer van de accommodatie zijn geen overmacht.

4. Verwarming, verlichting, ventilatie en alle andere in de Hal aanwezige apparatuur mogen uitsluitend bediend worden door de daartoe door het bestuur van de Hal en/of een door de beheerder aangewezen persoon. De gebruiker zal de tennisbaan uitsluitend benutten voor het tennisspel. De baan en de in de Hal aanwezige uitrusting dienen in goede staat te worden achtergelaten. Schade door ongeoorloofd gebruik zal worden verhaald op de gebruiker van het baanuur waarop die schade is ontstaan.

5. Het  winterseizoen 2020 - 2021 begint op maandag 28 september 2020 en eindigt op zondag 4 april 2021.
In de weken van Kerstmis en Nieuwjaar – vanaf maandag 21 december 2020  tot en met zondag 3 januari 2020 worden de jaarlijkse binnentoernooien georganiseerd en zijn de banen in die periode niet beschikbaar voor de vaste gebruikers. Men kan zich natuurlijk wel inschrijven voor de toernooien.

6. De spelers zijn verplicht om op de binnenbanen tennisschoeisel te dragen, geschikt voor het spelen op tapijt (gladde zolen). Het is niet toegestaan de hal te betreden op schoenen, waarmee op gravelbanen is gespeeld. Dit om vervuiling en onnodige slijtage van het tapijt te voorkomen.

7. De Hal is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen tijdens of door het sporten ontstaan en voor de mogelijk daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de bezoekers van de tennishal en de daarbij behorende faciliteiten, zoals o.m. de kleedkamers, de douches en de horeca-ruimte.

8. Het Bestuur van de Hal en/of de Beheerder behouden zich het recht voor de gebruiker de toegang tot het complex te ontzeggen of te laten verwijderen, indien het gedrag van de gebruiker of diens medespelers daartoe aanleiding geeft.

9. Betaling voor het gebruik geschiedt via automatische incasso in de 1e week van september 2020. De gebruiker heeft dan recht op dezelfde baanuren als het voorafgaande seizoen; de Hal kan echter de banen naar eigen inzicht herindelen (zie art. 2). De tijden kunnen alleen in onderling overleg met gebruiker eventueel worden aangepast.

10. De Hal kan in een bijzonder geval éénmalig per seizoen een uur laten uitvallen en dit compenseren door in overleg met de gebruiker een ander uur beschikbaar te stellen, dan wel naar rato een restitutie te geven op de betaalde som. De gebruiker kan aan hem toegewezen baanuren, als die door hem niet worden benut, niet gratis inhalen op een ander tijdstip.

11. De gebruiker hoeft niet te reageren als deze akkoord gaat met de automatische incasso van het bedrag van het baanhuur en met deze voorwaarden.

Huurtarieven Tennishal HTC winterseizoen 2020-2021:

 

Tijdstip

Tarief

 
 

Maandag t/m vrijdag

 

09.00 - 12.00

€ 435,00   per uur

 

12.00 - 14.00

€ 350,00   per uur

 

14.00 - 18.00

€ 435,00   per uur

 

18.00 - 19.00

€ 500,00   per uur

 

19.00 - 22.00

€ 590,00   per uur

 

21.00 - 22.30

€ 775,00   1 ½ uur

 

22.00 - 23.00

€ 435,00   per uur

 

22.00 - 23.30

€ 550,00  1 ½ uur

 

Zaterdag en zondag

 

09.00 - 20.00

€ 500,00   per uur